Den skjulte byrden
Historier om skam og kropp

Historier om skam og kropp

April 30, 2018

I denne episoden av Den skjulte byrden trekker jeg frem noen historier om skam og kropp. Jeg har snakket med 10 personer om hvordan seksuelle overgrep, som de alle var utsatt for som barn, har påvirket deres syn på kropp. Noen av historiene er meget sterke. De forteller om blant annet et negativt selvbilde, å skamme seg ovcer egen kropp, spiseforstyrrelser, selvskading, og å føle seg skitten. De forteller at de alle måtte finne en annen vei å få ut smerten på, de måtte sette egne ord på den skjulte byrden. Dagens episode varer i litt over 16 minutter. 

Bubers’ theory of existential guilt and shame

Bubers’ theory of existential guilt and shame

April 25, 2018

Martin Buber argues, in his theory of existential guilt and shame, that the goal must be to dispel the darkness which surrounds shame in spite of the enormous activity going on in one’s conscience. It’s not just a small beam of light that is needed, we need an ocean of light; a complete awakening. This can be done by holding on to new, humbling knowledge that the person one once was, is identical to the person one is now. The goal must be to restore oneself by using one’s capacity to work within historically and biologically given situations. This requires an active devotion to others and to the order of existence which one feels was once violated. To be able to do this one must collect all the energy one can find and defend oneself against the threatening splitting of the self and against self-contradiction. Buber argues that one can not do evil with all one’s heart, only good. One does not have to force oneself to do good. When one has found the one’s true self, the good happens automatically. This episode is a little over eight minutes long.

Kampen om anerkjennelse

Kampen om anerkjennelse

April 23, 2018

Kampen om anerkjennelse, inspirert av boken med samme navn og skrevet av Axel Honneth (1996), tar for seg tre former for anerkjennelse: kjærlighet, respekt for borgernes rettigheter i praksis og sosial verdsettelse. Til disse tre formene for anerkjennelse er det tilsvarende tre former for krenkelser: kroppslige krenkelser, nektelse av rettigheter og nedverdigelse av levemåter. Denne episoden av Den skjulte byrden, tar for seg hvordan anerkjennelse formidles via moralsk motiverte konflikter og kamp på individ, gruppe og samfunnsnivå. Selv om anerkjennelse er det etiske grunnlaget for alt hjelpearbeid, må vi må likevel aldri støtte et anerkjennelseskrav som medfører en krenkelse av et annet menneskets etiske autonomi, dvs maktmisbruk, vold eller overgrep. Dagens podkast varer i litt under 19 minutter.

Å jobbe med verdighet

Å jobbe med verdighet

April 21, 2018

I denne episoden av den skjulte byrden snakker jeg om ti grunnleggende elementer ved verdighet som det er viktig å ha med seg i møte andre mennesker og i særdeleshet overfor mennesker som har opplevd å få sin verdighet krenket. Opptaket varer i omlag tre minutter

Å jobbe med skyld

Å jobbe med skyld

April 21, 2018

Personer utsatt for vold og overgrep vil ofte fortelle o, maktesløshet, isolasjon, skam og skyldfølelse og mangel på selvrespekt. Denne episoden av den skjulte byrden handler om det å jobbe med den utsattes urimelige skyldfølelse. Episoden varer i underkant av seks minutter.

Å jobbe med skam

Å jobbe med skam

April 18, 2018

Å møte andre mennesker preget av skam krever at hjelperen er forberedt på å møte den andres smerte og fortellinger om å ikke bli møtt av andre mennesker, om å ikke være elsket, eller andre former for krenkelser. Det krever at du som hjelper kjenner din egen skam. Og det handler om å gi den andre mange nye og gode livserfaringer for å forsterke et positivt selvbilde. I dagens epsiode av den skjulte byrden, drøfter jeg disse og andre forhold som er viktig å kjenne til for å jobbe med skam. Opptaket varer i 11 minutter. 

Skyld og skam

Skyld og skam

April 15, 2018

Hva er skyld og skam? Hvorfor er de så viktige følelser i våre liv? Hvorfor føler vi skyld og skam og hvorfor påfører vi andre disse følelsene? Hva med tilgivelse? Må vi tilgi personer som har påført oss grove krenkelser i form av vold og overgrep? Disse og flere spørsmål drøfter jeg i denne episoden av podkasten Den skjulte byrden. Opptaket varer i litt over 10 minutter.

Skammens betydning for barnets utvikling

Skammens betydning for barnets utvikling

April 8, 2018

Småbarn opplever skam når foreldre ikke er bekreftende i deres respons til barnets behov for trygghet, og dermed skapes en økt trussel mot at den mellommenneskelige broen mellom dem trues. Enhver situasjon som skader den mellommenneskelige broen, som binder sammen barnet (også spebarn) og foreldre (eller andre signifikante andre), vil kunne aktivere skam. Denne episoden, om skammens betydning for barnets utvikling, og som varer i 7 minutter, tar for seg viktigheten av å møte barnets behov for kjærlighet, nærhet og en trygg relasjonn til betyningsfulle andre, og hva som skjer når barnet i stedet opplever avvisning.

Hukommelsens etikk

Hukommelsens etikk

April 6, 2018

Jeg har jobbet med vold og overgrep siden tidlig på 1980-tallet. Som saksbehandler i barnevernet og som terapeut for både utsatte og overgripere, har det alltid vært viktig å nedtegne hva som har skjedd. Jeg har ofte tenkt på dette som hukommelsesarbeid. Men hvorfor er det viktig å ta vare på minnene våre? Er det ikke bedre å glemme en traumatisk fortid og leve videre som om ingenting vondt har hendt oss? Kan vi snakke om en etisk forpliktelse til å huske, en hukommelsens etikk? I denne episoden av Den skjulte byrden, som varer i 22 minutter, ser jeg nærmere på hvorfor vi er forpliktet til å huske, for å lære av vår fortid, og til å glemme, for å hjelpe oss forbi hat og sinne. 

Fra refselsesrett til oppdragervold

Fra refselsesrett til oppdragervold

April 4, 2018

Er det greit å slå barn i oppdragelsesøyemed? Har ikke foreldre en refselsesrett? Når blir fysisk refselse oppfattet som vold? Denne podcasten., som varer i vel 13 minutter, begynner med et historisk tilbakeblikk på refselsesretten i Norge og ser på hvordan denne har endret seg fra 1600-tallet og frem til i dag i lys av et menneskerettighetsperspektiv. 

Play this podcast on Podbean App